รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลโชคชัย ครั้งแรก ประจำปี 2564

12 พ.ค. 64
รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลโชคชัย ครั้งแรก ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2664 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ชั้น 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
2. นางประคอง สุบงกช ประธานสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
3. นายคูณ เมินกระโทก รองประธานสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
4. นายแดง ขวัญกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
5. นางนิตยา กันกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
6. นายบุญมี ผาดประโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
7. นายแม้น แตะกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
8. นายรุ้ง หมี่กระโทก สมาชกสภาเทศบบาลตำบลโชคชัย
9. นางวาสนา แก่นกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
10. นายวุฒิชัย ฉัตรกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
11. นายหนำ พรวนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
12. นายเหม ค่ากระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
13.นายอำบล ขลุ่ยกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย
โดยมีปลัดเทศบาล ดร.พงศพัชณ์ โชติธรภูดินันท์ ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการชั่วคราว
และ นางสาว อารีย์ ศิริพิน ท้องถิ่นอำเภอโชคชัย ร่วมสังเกตุการณ์