วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลโชคชัยน่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1.ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา
2. การดูแล บำรุง รักษาถนน และท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาล
3. ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก ทางแยก สวนสาธารณะ ตลาด และสนามเด็กเล่น
4. การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
5. การปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
7. การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
8. การส่เงสริมการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9. เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียน
10.การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาขนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
11.การให้ความรู้และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่
12.การรณรงค์ปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
13.การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์
14. การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรม ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
15. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการต่างๆ