สมาชิกสภา

นายวุฒิชัย ฉัตรกระโทก

นายวุฒิชัย ฉัตรกระโทก

ประธานสภาเทศบาล

นายรุ้ง หมี่กระโทก

นายรุ้ง หมี่กระโทก

รองประธานสภา

นายศักดิ์ ดึงกระโทก

นายศักดิ์ ดึงกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายแม้น แตะกระโทก

นายแม้น แตะกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นางประคอง สุบงกช

นางประคอง สุบงกช

สมาชิกสภาเทศบาล

นายคูณ เมินกระโทก

นายคูณ เมินกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมชาย เสาวภาคย์

นายสมชาย เสาวภาคย์

สมาชิกสภาเทศบาล

นางธัญทิพา พูกระโทก

นางธัญทิพา พูกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญมี ผาดกระโทก

นายบุญมี ผาดกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมเกียรติ แพงกระโทก

นายสมเกียรติ แพงกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นางนิตยา กันกระโทก

นางนิตยา กันกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเล่อ เกิดกระโทก

นายเล่อ เกิดกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล