สมาชิกสภา

นางประคอง สุบงกช

นางประคอง สุบงกช

ประธานสภาเทศบาล

089-5841875

นายคูณ เมินกระโทก

นายคูณ เมินกระโทก

รองประธานสภาเทศบาล

087-9570096

นายวุฒิชัย ฉัตรกระโทก

นายวุฒิชัย ฉัตรกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

089-2867858

นายอำพล ขลุ่ยกระโทก

นายอำพล ขลุ่ยกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

085-4946133

นายแม้น แตะกระโทก

นายแม้น แตะกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

085-7643307

นายบุญมี ผาดกระโทก

นายบุญมี ผาดกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

0955936421

นายเหม ค่ากระโทก

นายเหม ค่ากระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

080-0014566

นายหนำ พรวนกระโทก

นายหนำ พรวนกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

098-5874964

นายแดง ขวัญกระโทก

นายแดง ขวัญกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

089-5822115

นายรุ้ง หมี่กระโทก

นายรุ้ง หมี่กระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

089-5847262

นางวาสนา แก่นกระโทก

นางวาสนา แก่นกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

086-7590197

นางนิตยา กันกระโทก

นางนิตยา กันกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

0854153653