สารจากนายก

สารจากนายกเทศมนตรี

กราบเรียนพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลโชคชัยที่เคารพรักทุกท่านค่ะ