สารจากนายก

สารจากนายกเทศมนตรี

สวัสดีค่ะ พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลโชคชัยทุกท่าน

การพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัยในรอบที่ 2 ปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลโชคชัยได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาและตามนโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโชคชัย ในการ

เป็นเมืองน่าอยู่ ร่วมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล โดยทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร

ในสังกัดเทศบาลตำบลโชคชัย ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรง ร่วมใจกันในการปฏิบัติงานมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม มีกลไกในการส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยการรับฟัง

ความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนใน้องถิ่นเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สามารถดำเนิน

การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น

และสาธารณชนทั่วไป เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ชัดเจน ทำให้เทศบาลตำบลโชคชัยมีความเข็มแข็ง มีศักยภาพในการบริการ

สาธารณะแก่ประชาชน สร้างความสำเร็จในการบริหารจัดการ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลโชคชัย

 

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร

กิจกรรม/โครงการต่างๆพร้อมภาพประกอบ ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโชคชัยในรอบ 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ฉบับนี้

จะสามารถสร้างคงามรู้ ควมเข้าใจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลโชคชัย ดิฉันต้องขอขอบคุณความร่วมมือ

จากองค์กรทุกภาคส่วน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลโชคชัยทุกท่าน

ที่ร่วมกันพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลโชคชัย และทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ

เพื่อให้ชาวเทศบาลตำบลโชคชัย มีความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ “เทศบาลตำบลโชคชัยเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”ตลอดไป

 

(นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์)

นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย