สารจากปลัดฯ

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวโชคชัยที่เคารพรักทุกท่านครับ

การพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัย จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของพีน้องประชาชน

ชาวเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม และความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และมี

ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จึงจะสามารถ

พัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัย ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกท่านสามารถติดตาม

ข่าวสารของเทศบาลตำบลโชคชัย ผ่านทาง เว็บไซด์ หรือ Fqcebook  ขอบคุณครับ

 

ดร.พงศ์พัชฌ์ โชติธนภูตินันท์

ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย