สำนักปลัด

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสุเทพ ดีสุด

นายสุเทพ ดีสุด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก

จ่าเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก

นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการ

นายปัณฑา ถาวรฤทธิไกร

นายปัณฑา ถาวรฤทธิไกร

นักทรัพยากรบุคคล

นางรัตนา ใหญ่กระโทก

นางรัตนา ใหญ่กระโทก

นักทรัพยากรบุคคล

นางอำนวย ปัญญาใส

นางอำนวย ปัญญาใส

นักพัฒนาชุมชน

นางสุนทรียา บุญขาว

นางสุนทรียา บุญขาว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายประทวน แสงพรหม

นายประทวน แสงพรหม

พนักงานขับรถยนต์์

นางพรนัชชา ไซมะเริง

นางพรนัชชา ไซมะเริง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร

นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร

นิติกร

นายประพันธ์ นวลละออง

นายประพันธ์ นวลละออง

เจ้าพนักงานทะเบียน

นางสังวาลย์ สุพยากรณ์

นางสังวาลย์ สุพยากรณ์

นักพัฒนาชุมชน

นายประพนธ์ ภาคย์สมพงษ์

นายประพนธ์ ภาคย์สมพงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประเสริฐ พริ้งกระโทก

นายประเสริฐ พริ้งกระโทก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพิศสมัย ชี้กิ่ง

นางพิศสมัย ชี้กิ่ง

เจ้าพนักงานธุรการ