สำนักปลัด

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

ปลัดเทศบาล

โทร.081-9678093

น.ส.รัตนา คมจักรกฤษ

น.ส.รัตนา คมจักรกฤษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.086-2574987

นายสุเทพ ดีสุด

นายสุเทพ ดีสุด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร.091-8349453

จ่าเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก

จ่าเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร.081-3895976

นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก

นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.098-1059384

นางรัตนา ใหญ่กระโทก

นางรัตนา ใหญ่กระโทก

นักทรัยากรบุคคล

โทร.086-9000792

นางสังวาลย์ สุพยากรณ์

นางสังวาลย์ สุพยากรณ์

นักพัฒนาชุมชน

โทร.081-2664439

นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร

นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร

นิติกร

โทร.086-8653619

นางอำนวย ปัญญาใส

นางอำนวย ปัญญาใส

นักพัฒนาชุมชน

โทร.091-0565866

นายประพันธ์ นวลละออง

นายประพันธ์ นวลละออง

เจ้าพนักงานทะเบียน

โทร.081-0692209

นางพรนัชชา ไซมะเริง

นางพรนัชชา ไซมะเริง

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.089-5788894

นายประพนธ์ ภาคย์สมพงษ์

นายประพนธ์ ภาคย์สมพงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.093-5038739

โทร.080-7974199

โทร.085-7752886

โทร.081-5799261

งานป้องกันและบรรเทาฯ

งานป้องกันและบรรเทาฯ

งานเทศกิจ

งานเทศกิจ

โทร.085-4905001