สำนักปลัด

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

ปลัดเทศบาล

โทร.081-9678093

น.ส.รัตนา คมจักรกฤษ

น.ส.รัตนา คมจักรกฤษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.086-2574987

นายสุเทพ ดีสุด

นายสุเทพ ดีสุด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร.091-8349453

จ่าเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก

จ่าเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร.081-3895976

นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก

นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.098-1059384

นางรัตนา ใหญ่กระโทก

นางรัตนา ใหญ่กระโทก

นักทรัยากรบุคคล

โทร.086-9000792

นางสาวรชต์พร เพ็งประเสริฐ

นางสาวรชต์พร เพ็งประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร.093-5595397

ว่าง

ว่าง

นักพัฒนาชุมชน

นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร

นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร

นิติกร

โทร.086-8653619

นางอำนวย ปัญญาใส

นางอำนวย ปัญญาใส

นักพัฒนาชุมชน

โทร.091-0565866

นายประพันธ์ นวลละออง

นายประพันธ์ นวลละออง

เจ้าพนักงานทะเบียน

โทร.081-0692209

นางพรนัชชา ไซมะเริง

นางพรนัชชา ไซมะเริง

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.089-5788894

นายประพนธ์ ภาคย์สมพงษ์

นายประพนธ์ ภาคย์สมพงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.093-5038739

นายประเสริฐ พริ้งกระโทก

นายประเสริฐ พริ้งกระโทก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.080-7974199

นางพิศสมัย ชี้กิ่ง

นางพิศสมัย ชี้กิ่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.085-7752886

นายประทวน แสงพรหม

นายประทวน แสงพรหม

พนักงานขับรถยนต์

โทร.081-5799261

นางรำพรรณ ดำรงธรรม

นางรำพรรณ ดำรงธรรม

คนงาน

นายพรม หมี่กระโทก

นายพรม หมี่กระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสมปอง มิ่มกระโทก

นางสาวสมปอง มิ่มกระโทก

คนงาน

นางสาวรัชดา สุขสงกลาง

นางสาวรัชดา สุขสงกลาง

คนงาน

งานป้องกันและบรรเทาฯ

งานป้องกันและบรรเทาฯ

งานเทศกิจ

งานเทศกิจ

โทร.085-4905001

นายสมหมาย สมการ

นายสมหมาย สมการ

พนักงานเทศกิจ

นายกล้าม โมกระโทก

นายกล้าม โมกระโทก

พนักงานเทศกิจ

นายศักดิ์ชัย คุ้มกระโทก

นายศักดิ์ชัย คุ้มกระโทก

พนักงานเทศกิจ

นายวีระชัย วาไชยศรี

นายวีระชัย วาไชยศรี

พนักงานเทศกิจ

นายอภิชาติ โพธิ์กุล

นายอภิชาติ โพธิ์กุล

พนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์