สำนักปลัดเทศบาล

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

ปลัดเทศบาล

โทร.081-9678093

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.086-2574987

นายสุเทพ ดีสุด

นายสุเทพ ดีสุด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร.091-8349453

จ่าเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก

จ่าเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร.081-3895976

นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก

นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร.098-1059384

นางสาวศิริพรรณ หึกขุนทด

นางสาวศิริพรรณ หึกขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร 090-2436190

นางรัตนา ใหญ่กระโทก

นางรัตนา ใหญ่กระโทก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร.086-9000792

ว่าง

ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.

นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร

นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร

นิติกรชำนาญการ

โทร.086-8653619

นางสาววริษา ปรอยกระโทก

นางสาววริษา ปรอยกระโทก

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร.087-6758212

นางสาวชัชนันท์ อ่อนดอน

นางสาวชัชนันท์ อ่อนดอน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร.085-0267045

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักนทะเบียน ปง./ชง.

นายประพนธ์ ภาคย์สมพงษ์

นายประพนธ์ ภาคย์สมพงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.093-5038739

นายประเสริฐ พริ้งกระโทก

นายประเสริฐ พริ้งกระโทก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.080-7974199

นายประทวน แสงพรหม

นายประทวน แสงพรหม

พนักงานขับรถยนต์

โทร.081-5799261

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.

นายสุรชัย รุ่งเพชรรัตน์

นายสุรชัย รุ่งเพชรรัตน์

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางรำพรรณ ดำรงธรรม

นางรำพรรณ ดำรงธรรม

คนงาน

นายพรม หมี่กระโทก

นายพรม หมี่กระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวรัชดา สุขสงกลาง

นางสาวรัชดา สุขสงกลาง

คนงาน

นางสาวโสรญา เสมอหัตถ์

นางสาวโสรญา เสมอหัตถ์

คนงาน

นายวิรัช โขนกระโทก

นายวิรัช โขนกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นายคฑาวุธ หยดทองแท้

นายคฑาวุธ หยดทองแท้

คนงาน

งานป้องกันและบรรเทาฯ

งานป้องกันและบรรเทาฯ

งานเทศกิจ

งานเทศกิจ

นายปัณฑา ถาวรฤทธิไกร

นายปัณฑา ถาวรฤทธิไกร

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

โทร.085-4905001

นายสมหมาย สมการ

นายสมหมาย สมการ

พนักงานเทศกิจ

นายกล้าม โมกระโทก

นายกล้าม โมกระโทก

พนักงานเทศกิจ

นายศักดิ์ชัย คุ้มกระโทก

นายศักดิ์ชัย คุ้มกระโทก

พนักงานเทศกิจ

นายวีระชัย วาไชยศรี

นายวีระชัย วาไชยศรี

พนักงานเทศกิจ

นายอภิชาติ โพธิ์กุล

นายอภิชาติ โพธิ์กุล

พนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์

sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto Sekolahtoto Sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto situs togel Sekolahtoto SEKOLAHTOTO Sekolahtoto situs togel terpercaya situs togel terbesar bo togel terpercaya 10 situs togel terpercaya bo togel 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya Sekolahtoto