สำนักปลัดเทศบาล

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

ปลัดเทศบาล

โทร.081-9678093

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.086-2574987

นายสุเทพ ดีสุด

นายสุเทพ ดีสุด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร.091-8349453

จ่าเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก

จ่าเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร.081-3895976

นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก

นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร.098-1059384

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

นางรัตนา ใหญ่กระโทก

นางรัตนา ใหญ่กระโทก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร.086-9000792

นางสาวนิติยา ปักนอก

นางสาวนิติยา ปักนอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร.065-324622

นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร

นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร

นิติกรชำนาญการ

โทร.086-8653619

นางสาววริษา ปรอยกระโทก

นางสาววริษา ปรอยกระโทก

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร.087-6758212

ว่าง

ว่าง

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.

นายประพันธ์ นวลละออง

นายประพันธ์ นวลละออง

เจ้าพนักนทะเบียนชำนาญงาน

โทร.081-0692209

นายประพนธ์ ภาคย์สมพงษ์

นายประพนธ์ ภาคย์สมพงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.093-5038739

นายประเสริฐ พริ้งกระโทก

นายประเสริฐ พริ้งกระโทก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.080-7974199

นางพิศสมัย ชี้กิ่ง

นางพิศสมัย ชี้กิ่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.085-7752886

นายประทวน แสงพรหม

นายประทวน แสงพรหม

พนักงานขับรถยนต์

โทร.081-5799261

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.

นายสุรชัย รุ่งเพชรรัตน์

นายสุรชัย รุ่งเพชรรัตน์

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางรำพรรณ ดำรงธรรม

นางรำพรรณ ดำรงธรรม

คนงาน

นายพรม หมี่กระโทก

นายพรม หมี่กระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวรัชดา สุขสงกลาง

นางสาวรัชดา สุขสงกลาง

คนงาน

นางสาวโสรญา เสมอหัตถ์

นางสาวโสรญา เสมอหัตถ์

คนงาน

นายวิรัช โขนกระโทก

นายวิรัช โขนกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นายคฑาวุธ หยดทองแท้

นายคฑาวุธ หยดทองแท้

คนงาน

งานป้องกันและบรรเทาฯ

งานป้องกันและบรรเทาฯ

งานเทศกิจ

งานเทศกิจ

นายปัณฑา ถาวรฤทธิไกร

นายปัณฑา ถาวรฤทธิไกร

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

โทร.085-4905001

นายสมหมาย สมการ

นายสมหมาย สมการ

พนักงานเทศกิจ

นายกล้าม โมกระโทก

นายกล้าม โมกระโทก

พนักงานเทศกิจ

นายศักดิ์ชัย คุ้มกระโทก

นายศักดิ์ชัย คุ้มกระโทก

พนักงานเทศกิจ

นายวีระชัย วาไชยศรี

นายวีระชัย วาไชยศรี

พนักงานเทศกิจ

นายอภิชาติ โพธิ์กุล

นายอภิชาติ โพธิ์กุล

พนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์