สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
การประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-08-20
ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-08-19
ด่วนที่สุด คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562  กลุ่มงานการเงินฯ 2019-08-19
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562  กลุ่มงานการเงินฯ 2019-08-19
แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-08-19
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ด้วยวิธี Pavement In-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.115-01 สายบ้านโนนตาแก้ว – บ้านโนนแดง บ้านสนวน หมู่ที่ 16 ตำบลคูขาด อำ    อบต.คูขาด อ.คง 2019-08-20
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 2 คัน    ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2019-08-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องกวนตะกอนใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2019-08-19
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสืบประชาอุทิศ (มิตรภาพ ซอย 8)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2019-08-19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ระยะที่ 4  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2019-08-19
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -