สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
การยกเลิกสำเนาเอกสาร(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)    กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ 2019-02-17
แจ้งหลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการกระทรวงมหาดไทย(เพิ่มเติม)    กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ 2019-02-17
การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561   กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-02-15
แจ้งการโอนเงินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ DLTV  กลุ่มงานการเงินฯ 2019-02-15
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส.  กลุ่มงานกฎหมายฯ 2019-02-15
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน 2019-02-15
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. ตาจั่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น    อบต.ตาจั่น อ.คง 2019-02-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สี่แยกคาร์แคร์ ถึง บ้านนายสำรวย บ้านเกษมสุข หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก 2019-02-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลักข่อย - หน้าวัดหัวทำนบ -ยุบใหญ่ บ้านปลักข่อย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)  อบต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก 2019-02-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขาม หมู่ที่ 7- บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 ตำบลสีสีสุก  อบต.สีสุก อ.จักราช 2019-02-15
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -