หัวหน้าส่วนราชการ

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

ปลัดเทศบาล

โทร.081-9678093

นายประภาส หวังอ้อมกลาง

นายประภาส หวังอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.081-9553645

น.ส.รัตนา คมจักรกฤษ

น.ส.รัตนา คมจักรกฤษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.086-2574987

นางวรรณภา สังเกตุ

นางวรรณภา สังเกตุ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.081-9556114

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทร.081-9678093

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.081-9678093