หัวหน้าส่วนราชการ

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

ปลัดเทศบาล

โทร.081-9678093

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.086-2574987

นางนิดา สุธีรโรจน์

นางนิดา สุธีรโรจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.090-2639591

นายอภินันท์ พินิจพงษ์

นายอภินันท์ พินิจพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.089-6935483

นางสาวณัฐนชา นินนานนท์

นางสาวณัฐนชา นินนานนท์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.080-3773373

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.081-9678093