แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
(5)
ดี
(4)
ปานกลาง
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ