แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
(5)
ดี
(4)
ปานกลาง
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
การให้การต้อนรับจากเจ้าหน้าที่
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
การให้บริการตรงตามความต้องการ
ความรวดเร็วในการบริการ
ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ
การแต่งกายของเจ้าหน้าที่