ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

31 ม.ค. 67

ประกาศเทศบาล การแก้ไข้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี 2567 ครั้งที่2