ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่6

15 ก.พ. 67

ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566