ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา